22. novembril kogunevad Euroopa LEADER-esindajad Tartusse üleeuroopalisi maapiirkondade arengusuundi uuendama.
22.-23. novembril toimub Eesti Rahva Muuseumis ELARDi (European LEADER Association for Rural Development) konverents „LEADERi/CLLD (Community-led local development) uuendamine perioodiks 2020+. 
Konverentsiga tähistatakse LEADERi 25. tegutsemisaastat Euroopas. Eestis on programm avatud 10 aastat. Konverents on oluline sündmus nii ELARDi Eesti presidentuuri raames kui ka LEADER/CLLD tuleviku poliitika kujundamisel. Konverentsi tulemusena valmib LEADER/CLLD deklaratsioon perioodiks 2021-2027.
Konverentsile on registreerunud üle 120 osaleja 19 riigist.
Konverentsi korraldavad ELARD, Eesti Leader Liit, Maaeluministeerium, Maamajanduse Infokeskus ja Eesti Küaliikumine Kodukant.

Kristiina Tammets, Euroopa LEADER Ühenduse president toob välja olulisemad märksõnad:
LEADER programmi olemus on muutumas ja praegune programmperiood seab meid taas uute proovikivide ette. Regionaalsed klastrid, maapiirkondade ja linnade koostöö, sotsiaalne sidusus ja migratsiooniteemad, IT-lahenduste ja uue tehnoloogia kaasamine kohaliku ressursi efektiivsemaks kasutamiseks on need valdkonnad, mille tähtsus kasvab kiiresti. Enam ei piisa vaid kohalikul tasandil toimetamisest, vaid tuleb kasutada terviklikumat lähenemist, mis võimaldab arendustegevusse kaasata ka piirkonnaväliseid ressursse. Tuleb aktiivselt teha koostööd teadus- ja arendusasutustega, teiste arendajatega oma regioonis ning tegevusgruppidega nii Eestis kui ka väljaspool.
Uuenduste keskel tuleb meil aga hoida tasakaalu kõige uue ja LEADER lähenemise algpõhimõtete, meie juurte vahel. Meie juured on alt-üles lähenemine, piirkondlikud arengustrateegiad, erinevate sektorite partnerlus, võrgustumine ja koostöö, integreeritud maaelu areng, innovatsioon, horisontaalne juhtimine.

LEADER on Euroopa Liidu algatus, mille eesmärk on tuua otsustustasand kohalikule elanikule lähemale ning arvestada paremini piirkondlike eripäradega. LEADER toimib avaliku ja erasektori partnerluses loodud kohalike tegevusgruppide kaudu, kes koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Eestis tegutseb 26 LEADER tegevusgruppi, kes katavad 99,9% maapiirkonnast. Maaelu arengukavas aastateks 2014-2020 on LEADER-meetmele nähtud ette 90 miljonit eurot.