Põlvamaa Partnerluskogu ja LEADER logo on kättesaadav SIIT.

Kõik Leader toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt määrusele

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020.

Eesti LEADER logo, Euroopa Liidu LEADER logo, Euroopa Liidu embleemi ning lisaks Põlvamaa Partnerluskogu logoga tuleb tähistada:

 • ehitis või rajatis;
 • masin, seade;
 • meene;
 • info- ja reklaammaterjal;
 • üritus;
 • interneti koduleht või tarkvara kasutamine;
 • digitaalne infokandja
 • televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
 • trükimeedia või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt. netireklaam).

Tegevuse korral tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal. 

Märgistus peab säilima vähemalt 5 aastat viimase toetusosa väljamaksmisest.

PPK ja EL LEADER logodega infosilt A3

Teavitus veebilehel

Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:

 1. Avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile toetust saanud objekti või tegevuse lühikirjeldus;
 2. Kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb kirjeldada ka toetatud objekti või tegevuse eesmärke ja oodatavaid tulemusi.

Logo ja embleem tuleb paigaldada kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega. 
Kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb lisada logoga ja embleemiga infosilt. Infosildil tuleb kasutada Euroopa Liidu Leader-logo koos Eesti Leader-logoga ja Euroopa Liidu embleemiga. Infosilt peab sisaldama ka tegevusgrupi nime ning peab olema A3 formaadis (297 × 420 mm)

PPK ja EL LEADER logodega infosilt A3

NB! Fail tuleb alla laadida Microsoft Word (.doc) failina, et seda oleks võimalik muuta.

Leader logo vormid ja nõuetekohase kasutamise info leiate Maaeluministeeriumi kodulehelt: https://www.agri.ee/leader