Põlvamaa Partnerluskogu on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Ühingu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele. Ühingu põhikiri on kinnitatud 03.05.2006. ja täiendatud 29.04.2008.

Põlvamaa Partnerluskogu hõlmab kolme Põlvamaa valda: Põlva ja Kanepi valda ning Räpina valla Veriora piirkonda.

Põlvamaa Partnerluskogu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab 8-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad kõikide sektorite esindajad. Strateegias kavandatud tegevuste elluviimist juhib tegevjuht. Juhatus moodustab ajutisi ja alalisi töögruppe, millede ülesandeks on projekti- või ideekonkursside korraldamise tingimuste ja kriteeriumite väljatöötamine, samuti vastava juhendmaterjali koostamine taotlejatele.

Põlvamaa Partnerluskogu loodi Kagu-Eesti Partnerluse Programmi raames 2001 aasta aprillis olles Eesti esimene LEADER-põhimõtetel tegutsev koostöökogu. Tegemist oli Suurbritannia valitsuse poolt rahastatava arendusprojektiga (Baltic Rural Partnerships Programme), mis toetas maapiirkondade arengut keskendudes vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele kolme Balti riigi valitud maapiirkondades. Eesti puhul oli sihtalaks Kagu-Eesti ehk Põlva-, Valga- ja Võrumaa.

2002. aasta juunis valmis Põlvamaa Partnerluskogu esimene arengudokument ”Vaesuse leevendamise strateegia” (vt. www.partnerlus.ee), mille tegevuskava viidi edukalt ellu 2003. aasta lõpuks.

Strateegia tulemustele andsid hinnangu nii partnerluskogu ise kui PPF projekti raames tellitud uuring. 2004. aastal algas ning 2005. aastal jätkus piirkondade uuenenud vajaduste määratlemine eesmärgiga uuendada strateegiat ning taotleda LAG (kohalik tegevusgrupp) staatus LEADER meetme raames (RAK meede 3.6). Ajavahemikul 01.02.2007 kuni 30.06.2008 viidi ellu Strateegia Tegevuskava 2007-2008 . Tegevuskava koosnes üheksast programmist ja selle eelarve maht oli veidi üle 3,3 miljoni krooni, millest 2,8 miljonit saadi toetusena Leader meetmest.