Üldnõuded
Projektitoetuse saajal on aega projekti ellu viia kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemise kuupäevast. Selle aja sees tuleb ära esitada ka kõik maksetaotlused (võimalik esitada neljas osas).

Leader projektitoetuse väljamaksmise nõuded

1. Toetuse saaja teeb ära investeeringu (täielikult või osaliselt) ja esitab elektrooniliselt e- PRIA kaudu maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega:
– arve-saateleht või arve;
– arve tasumist tõendav maksekorraldus või arvelduskonto väljavõte;
– üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui toetatav tegevus on ehitamine või parendamine;
– tööleping, töövõtuleping või käsundusleping kui projektis on tegemist töötasu maksmisega;
– kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral masina või seadme müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et:
• masina või seadme ostmiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest ELi või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
• masina või seadme hind on uue samalaadse masina/seadme hinnast madalam;
• ostetava kasutatud masina/seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
– päevik vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta, kui seda kasutatakse omaosaluse katteks;
– ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed.

2. Toetuse saaja esitab projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet Põlvamaa Partnerluskogu või PRIA nõudmisel.

3. Toetuse saaja võtab projektitoetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul, s.t hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks.

4. Toetuse saaja säilitab ja kasutab sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

5. Toetuse saaja peab täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemisel selle tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevikut, milles kajastatakse töö kirjeldus, tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad, töö tegemiseks kulunud aeg ja vajaduse korral andmed vabatahtliku tasustamata töö tegemisel kasutatud masina, seadme või mootorsõiduki kohta.

6. Toetuse saaja eristab selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid.

7. Toetuse saaja võimaldab teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil ostetud vara kohapeal.

8.Toetuse saaja on kohustatud teavitama PRIA-t viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20 alusel kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja on saanud toetust käibemaksu kohta.

9. Toetuse saaja vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis ja strateegia meetmes nimetatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele.

10. Toetuse saajal on olemas ehitise kohta ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.

TEAVITAMINE MUUDATUSTEST
Tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest tuleb teavitada enne tegevuse elluviimist Põlvamaa Partnerluskogu (leader@polvamaa.ee) ja PRIA-t (leader@pria.ee) ning saama PRIA-lt kirjaliku nõusoleku selleks.

Toetuse abil elluviidav investeering või tegevus peab vastama esialgsele taotlusele – kaubad/teenused peavad vastama nendele hinnapakkumustele, mis taotlusdokumentide hulgas esitati. Tegevus peab olema teostatud näidatud mahus. Samas võivad kahe aasta jooksul hinnad või võimalused muutuda, näiteks algsesse hinnapakkumusse kirja saanud masinat enam ei müüdagi või on hinnapakkumuse teinud firma tegevuse lõpetanud või ilmnevad ehitise rekonstrueerimise käigus vajadused projekti muudatuseks jne.

• Tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatuseks peab olema PRIA ja kohaliku tegevusgrupi kirjalik nõusolek.
Muudatuse korral peab investeeringu valdkond, projekti eesmärk ja lõpptoodang jääma samaks.

• Kui investeering või tegevus odavneb, väheneb ka toetus.
Seejuures objektide odavnemise arvelt vabanevat toetuse osa ei saa kasutada muude investeeringute tegemiseks.

• Kallinemise puhul lisatoetust ei maksta.
Kui investeering läheb planeeritust (taotlusesse kirjutatust) kallimaks, siis vajalik lisaraha tuleb leida toetuse saajal endal.

• Käibemaksukohustuslaseks registreerimisel väheneb toetus.
Kui taotleja ei ole taotlemise hetkel olnud käibemaksukohustuslane ja ta on küsinud toetust ka käibemaksule aga on enne investeeringu või tegevuse tegemist muutunud käibemaksukohustuslaseks, siis tuleb arvestada ka sellega, et toetuse summa väheneb esialgu käibemaksule määratud toetussumma osa võrra.