Põlvamaa Partnerluskogu projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja hinde osakaalud

Hindamiskriteeriumite skaala hindepunktide lõikes

Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“

  Kriteerium Hinde osakaal
1 Mõju meetme eesmärkide saavutamisele 20%
2 Mõju piirkonna identiteedi kasvule 10%
3 Loodav lisaväärtus 5%
4 Uuenduslikkus 15%
5 Taotleja kogemus ja suutlikkus 10%
6 Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus 15%
7 Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus 15%
8 Kohaliku ressursi kasutamine 10%

 

Meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine”

  Kriteerium Hinde osakaal
1 Mõju meetme eesmärkide saavutamisele 20%
2 Mõju piirkonna identiteedi kasvule 10%
3 Uuenduslikkus 15%
4 Taotleja kogemus ja suutlikkus 10%
5 Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus 15%
6 Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus 15%
7 Noortele suunatud ja noorte poolt läbiviidav projekt 15%

 

Meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”

  Kriteerium Hinde osakaal
1 Mõju meetme eesmärkide saavutamisele 25%
2 Mõju piirkonna identiteedi kasvule 15%
3 Uuenduslikkus 20%
4 Taotleja kogemus ja suutlikkus 10%
5 Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus 15%
6 Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus 15%

Iga hindamiskomisjoni liige annab hindamiskriteeriumite alusel hindepunkte skaalas 0-5.