Vahendame viimases PRIA infokirjas LEADER-i uue alguse kohta jagatud üldist infot:

Enne kui nn projektitaotluste esitajad saavad hakata LEADER-meetmest toetuse saamiseks kohalikele tegevusgruppidele taotlusi esitama, läheb veel veidi aega: kõigepealt on vaja uusi kohaliku arengu strateegiaid ja igale tegevusgrupile uusi eelarveid.
 
Kohaliku tegevusgrupi (KTG) toetustaotluste vastuvõtt on planeeritud oktoobri lõppu. KTG toetus on tegevusgrupi toimimiseks ja piirkonna elavdamiseks. Koos selle taotlusega esitab KTG ka uue kohaliku arengu strateegia, mida asub hindama Maaeluministeerium.

PRIA teeb KTG toetuse taotluse otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
LEADER-projektitoetuse taotluste vastuvõtust annab iga KTG ise teada vähemalt neli nädalat enne vastuvõtu algust tegevuspiirkonna elanikele kättesaadavas väljaandes ja oma veebilehel.
(Andmed kõigi 26 veebilehtede kohta on koondatud Maamajanduse Infokeskuse kodulehele)

Projektitoetust võib taotleda konkreetse KTG tegevusgrupi strateegias sisalduvas meetmes toodud tegevuste, sh koostööprojekti elluviimiseks. Seega saavad projektitoetuste taotlusvoorud alata pärast seda, kui strateegiad on olemas ja soovitavalt ka heakskiidu saanud.
MTÜle,, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele antakse projektitoetust kuni 90%, ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Taristuinvesteeringu korral on toetuse määr kuni 60%, mootor- ja maastikusõiduki soetamisel kuni 30%. Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse toetust kuni 90% abikõlblikest kuludest. Seltsingute puhul on toetusmäär kuni 100%. Seltsingule ei ole investeeringud abikõlblikud ning talle antakse projektitoetust kuni 10  000 eurot ühe projekti kohta.

Projektitoetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on 200 000 eurot. Kui toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina, siis ei tohi projektitoetused ületada 200 000 eurot kolme aasta jooksul. KTG võib nii toetusmäärasid kui -summasid vähendada.
Juhime tähelepanu, et projektitoetuse taotleja peab järgima riigihangete seadust, kui ta on selle tähenduses hankija!

Projektitaotlused tuleb esitada PRIA-le KTG kaudu ainult läbi e-PRIA (ka KTG-le saab taotlust esitada ainult läbi e-PRIA).

Esmalt hindab KTG töörühm projektitaotluse tegevuse vastavust KTG strateegiale ja rakenduskavale. KTG võib jätta taotluse hindamata, kui see ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei esita nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. KTG edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIA-le ettepanekuga need rahuldamata jätta. Hinnatud projektitaotlused edastab KTG läbi e-PRIA ise PRIA-le koos hindamisprotokolliga.

PRIA kontrollib ainult nende projektitaotluste nõuetele vastavust, mis kuuluvad paremusjärjestuse kohaselt ja eelarve piires täielikult või osaliselt rahuldamisele. PRIA teeb otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest ja saadab selle taotlejale. Otsuste sisu saab teatavaks ka KTG-dele.

Allikas: PRIA infokiri, september 2015