Noorte valdkonna arendamine (nende püsimajäämine või tulemine maapiirkonda ja neile rakenduse leidmine) maapiirkonnas on küllaltki keeruline, mida omakorda mõjutavad muuhulgas ka kohalike omavalitsuste prioriteedid ning arengukavad.

  Tiiu Rüütle tutvustas maaeluvõrgustiku Leader tegevusgruppide infopäeval noortele suunatud Põlvamaa Partnerluskogurahvusvahelist koostööprojekti “Noortelt noortele”.

Tegemist oli kolme riigi (Eesti, Läti ja Leedu) vahelise koostööprojektiga, mille juhtpartneriks oli Leedu. Projekti sihtgrupp oli 18-30 aastased noored ning projekti eesmärk oli tuua noored maale tagasi.

Peamiseks tegevuseks oli kolm arendavat laagrit, mille eesmärk oli näidata noortele, et ettevõtlus maal on võimalik (laagrid sisaldasid praktilisi tegevusi ja töötubasid). Laagritest valmis ka film.

Peamiseks probleemiks osutus noorte leidmine projektis osalemiseks ning keeruliseks kujunes nende kaasamine. Tänaseks tõdeti, et noori võinuks projektis osalemiseks kaasata otse koolidest (sh kutsekoolidest).

Üsna suurt “peavalu” valmistasid koostööprojektide lepingud partnerite vahel, kuna nõuded olid riigiti erinevad. Samas võib negatiivseid kogemusi pidada headeks õppetundideks.

Positiivse küljena toodi antud projekti osas välja, et nüüdseks toimib noorte kogukond ning suheldakse rahvusvahelisel tasandil läbi sotsiaalvõrgustiku, nt Facebookis.

Kolme riigi noored suhtlevad, toimetavad ja käivad teineteisel iseseisvalt külas, mida võib pidada üheks mõnusamaks projekti tulemuseks. Samuti sidus projekt noori rohkem kodupaigaga ja soodustas omavahelist läbikäimist. Projektis osalenute seas on nüüdseks ka kolm meelelahutusega tegelejat ja üks turismiga tegelev noor ettevõtja.

Projekti käigus said maapiirkonna noored aru, et elu maal ei võrdu vaid põllumajandusega. Võimalusi tegeleda erinevate valdkondadega maal on mitmeid.

Arutelugrupis osalejad jagasid oma kogemusi noortele suunatud rahvusvaheliste koostööprojektide osas. Toodi näiteid ka siseriiklikest noortele suunatud koostööprojektidest.

Grupiarutelust jäi kõlama, et üsna oluline on toetada noori erinevatesse tegevustesse kaasamiseks, maale elama ja maal püsima jäämiseks.

 

Peamised toetamise valdkonnad on seotud folkloori/kultuuri ja ettevõtlusega. Toetatakse ka noorte enda algatusi ja pakutakse tegevusgrupi poolt abi, et esitada noorte taotlusi PRIA-le.

Üks tegevusgrupp tõi välja, et soovivad tulevikus rahvusvaheliste projektide abil arendada noorte ettevõtlikkuse teemat ja arendada mitteformaalset õpet.

Veel toodi esile, et MAK 2007-2013 dokumendis oli selgelt välja toodud noored kui sihtgrupp, kuid siiani ei ole hinnatud või järeldatud midagi noortele suunatud meetme tulemustest ja mõjust ning neist projektidest räägitakse vähe.

Uuel programmperioodil on sihtgrupid ja teemad teised – ettevõtlus, kogukond, piirkonna eripärad – nt kohalik toit, lairiba, kogukonnateenused, juhtimise parandamine ehk koostöö kohalike omavalitsustega.

Infopäevade kultuuriprogrammi sisustas hea näitena Põlvamaa Partnerluskogu piirkonnas Leader toetuste tulemusel tegevust alustanud Mooste Rahvamuusikakooli ja MTÜ Folgisellide Seltsi koostöös tegutsev rahvamuusikaansambel.

Rohkem infot: http://maainfo.ee/index.php?article_id=4443&page=3265&action=article&