Esmaspäeval, 28. juunil toimus Ihamaru Külamajas Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek. Arutluse all oli kuus päevakorrapunkti, sealhulgas muudeti partnerluskogu strateegiat, kinnitati majandusaasta aruanne, audiitori arvamus ja revisjonikomisjoni hinnang, valiti uus juhatus ja revisjonikomisjon ning muudeti juhtorganite tasude määrasid. Koosolekut juhtis Partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme.

Esimene päevakorrapunkt oli Põlvamaa Partnerluskogu strateegia COVID-19 kriisi leevendamise meetme ja strateegia muudatuste kinnitamine. Uus programmperiood algab aastal 2023, mistõttu on 2021-2022 üleminekuaastad ning praegune programmperiood pikeneb kahe aasta võrra. Partnerluskogule eraldati projektitoetusteks veidi alla 1,03 miljoni euro, millest 177 tuhat eurot on saadud taasterahastu vahenditest. 

Seoses taasterahastu vahendite eraldamisega Euroopa Liidult, lisati strateegiasse ka uus meede – meede 4 – „COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine“. Meetme eesmärk on parandada ettevõtete ja vabaühenduste majandustulemusi ja toetada tegevuspiirkonna ettevõtluse võimalusi konkurentsivõime taastamiseks.

Uue juhatuse valimisel tehti Partnerluskogu liikmeskonna poolt ettepanek endise koosseisu jätkamiseks. Siiski teatas juhatuse liige Indrek Käo, et taandab end juhatuse liikme kohalt, millele järgnes ettepanek esitada kaheksandaks liikmeks Georg Pelisaar kui avaliku sektori ja Põlva vallavalitsuse esindaja. Ettepaneku poolt olid kõik üldkoosolekul viibinud liikmed ning uueks juhatuse liikmeks sai Georg Pelisaar. 

Seega on praegune juhatuse koosseis järgnevaks kaheks aastaks järgmine: Andrus Seeme, Lennart Liba, Tiit Rammul, Ülo Needo, Alar Alapert, Georg Pelisaar, Tiina Länkur ja Katrin Peil. 

Liikmevahetus toimus ka revisjonikomisjonis, kui Sirje Tobrelutsu asemel tehti ettepanek esitada revisjonikomisjoni liikmeks Ere Rekker-Mägi. Ükshäälselt kinnitati uus revisjonikomisjoni liikmesus ja oma tööd revisjonis ka jätkavad Urmas Kivirand ja Tõnu Lõbu.

Esimees Andrus Seeme ja tegevjuht Tiiu Rüütle tõdesid, et eelmisel aastal arutletud soov midagi ühiselt liikmetega teha on endiselt aktuaalne, kuid tulenevalt COVID-19 viiruse levikust ei ole olnud senini võimalik. Küll aga ollakse tulevikule vaadates optimistlikud ning loodetakse juba tuleval sügisel ühine väljasõit ette võtta.