13. oktoobril toimus Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek, kus lõpliku heakskiidu sai piirkonna arendamise aluseks olev strateegia 2014-2020 ning kinnitati uuel aastal avanevate meetmete projektitoetuse eelarve.

2016 a. projektitoetuste eelarve on kokku 600 000 eurot, mis jaguneb meetmete vahel vastavalt:

Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“ rahastuseks on 300 000 eurot,
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ 150 000 eurot 
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“ samuti 150 000 eurot.

Projektitaotluste vastuvõtust teavitatakse neli nädalat enne taotlusvooru algust kohalikus lehes, Põlvamaa infoportaalis, oma kodulehel ja muudes kohalikes infokanalites.


Liikmete esindajad üldkoosolekul Põlvas hotell Pesa seminariruumis.

„Kohalikke vajadusi arvestava strateegia koostamisel on lähtutud eelmise perioodi kogemustest, Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eesmärkidest, omavalitsuste arengukavadest ja Põlva Maakonna Arengukava 2015-2020 koostamisel kokku lepitud prioriteetidest,“ märkis partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme.
„Võrreldes eelmise perioodiga on strateegia uuenduslik selle poolest, et esmatähtsaks oleme seadnud ettevõtete ja ettevõtlikkuse arendamise, millele on kavandatud pool toetuseelarvest,“ lisas Seeme.

Meetmed on kujundatud viisil, et need toetaksid maksimaalselt ka siinsete kohalike omavalitsuste arengusuundi – elukeskkonna, ettevõtluse ning kodanikuühiskonna arendamist.

„Strateegiaga kokku lepitud meetmed lähtuvad loogikast, et kohaliku elu edenemise eelduseks on siin elavad ja töötavad inimesed, elamisväärne elukeskkond, mis on heakorrastatud ja turvaline ning vajalikud teenused on kättesaadavad. Seejärel on lootust, et aktiivsed inimesed panustavad ettevõtluse arendamisse ja ka kogukondliku ning kolmanda sektori tegevustesse kohapeal“ tõi partnerluskogu tegevuse eesmärgid välja tegevjuht Tiiu Rüütle.

Meetmete rakendamisel arvestame strateegia koostamise protsessis osalenud üle 300 inimese poolt piirkondlikel aruteludel välja toodud suurematele probleemidele lahendusvõimaluste pakkumisega.

Enne taotlusvoorude avanemist on partnerluskogul plaanis korraldada infopäevi – keskendudes üksikasjalikumalt meetmetele, abikõlblikkusele, toetusmääradele ja hindamiskriteeriumitele. Kogu projektide esitamine ja menetlus on uuel perioodil kavandatud e-PRIA keskkonna kaudu.

Lisainfo:
Tiiu Rüütle
Tel: 53 029100
leader@polvamaa.ee