12.-14. juunini osalesid Euroopa maaelu arengu eestvedajad LINC 2012 konverentsil Tartus ja Lõuna-Eestis.
Konverentsile kogunenud tõid välja oma arvamuse Leader-programmi tulemuste ja tuleviku kohta, täites vastava küsimustiku.

Konverentsi korraldajad analüüsisid saadud vastuseid ja koostasid selle põhjal ühise deklaratsiooni, mille sõnumid on alljärgnevad:

– Leader on parandanud elukvaliteeti maapiirkondades, tugevdanud piirkondlikku identiteeti, soodustanud koostööd ja võrgustike teket.

– Järgmisel programmperioodil on tegevusgruppide suurimaks väljakutseks luua eeldusi uute ettevõtete ning töökohtade tekkeks.

– Tegevusgrupid ei ole pelgalt toetusi jagavad asutused, vaid on regionaalsed arendusorganisatsioonid, kelle uuenduslikud algatused on efektiivselt toetanud maapiirkondade arengut ja aidanud edukalt luua partnerlust erinevate huvigruppide vahel.

– Tegevusgrupid on valmis rakendama Euroopa Liidu tõukefondide (Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi) kui ka siseriiklikke vahendeid, et viia ellu kohaliku arengu strateegiaid. Et teiste fondide kasutamine Leader-lähenemise kaudu oleks tulemuslik, vajavad tegevusgrupid rohkem informatsiooni, koolitust ning juhiseid.

–  Tegevusgrupid tunnevad kõige paremini oma piirkonna vajadusi, tugevusi ja potentsiaali ning suudavad saavutada püstitatud strateegilisi eesmärke.

– Leader-programmi veelgi tulemuslikumaks rakendamiseks tuleb vähendada bürokraatiat, leida lahendusi kaas- ja sildfinantseerimisele ning tõhustada koostööd erinevate institutsioonide vahel.

Deklaratsioon esindab 100 tegevusgrupi liikme ja arendustöötaja seisukohti 15-st Euroopa riigist. Eestist osales konverentsil 17 tegevusgruppi ja esindajad PRIA-st ning Põllumajandusministeeriumist.

LINC 2012 konverentsil osales üle 200 aktiivse maaelu arendaja 15 Euroopa riigist ja delegaadid Brüsselist Euroopa Komisjonist. Konverentsi korraldasid ühiselt Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid – Tartumaa Arendusselts, Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider – ning Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo.

LINC (Leader Inspired Network Community) on rahvusvaheline koostöökonverents Austria, Saksamaa, Eesti ja Soome Leader tegevusgruppide ja maaeluvõrgustike eestvedamisel. Konverentsi põhieesmärgiks on edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa maapiirkondade vahel.

Deklaratsiooni leiab siit.