Eesti maaelu arengukava seirearuande põhjal selgub, et LEADER-meetmele seitsmeks aastaks seatud eesmärgid on täidetud mitmekordselt.

Ellu viidud koostööprojektide arv on eesmärki ületanud 43% võrra, kavandatud töökohtade arv on ületatud neljakordselt, koostööd tegevate KTG-de arv ületatud 15% võrra ning arengustrateegia väljatöötamisel osalenute arv 8% ja KTG projektide arv 1% võrra.

Kohalikud tegevusgrupid on LEADER-meetme raames valinud rahastamiseks enam kui 7000 projekti, millest suurima osa on ellu viinud vabaühendused, selgub Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirearuandest.

Praeguseks ellu viidud ja veel valmivatest MAK 2007-2013 LEADER-projektidest 70% moodustavad vabaühenduste, 22% ettevõtjate ja 8% kohalike omavalitsuste projektid:

   * Leader-meetme projektitoetust on saanud kokku 1560 ettevõtjat:
    sh 62% ettevõtjatest on teinud Leader-meetme toel ühe projekti ja 27% ettevõtjatest kaks projekti, 9% ettevõtjatest on saanud toetust kolmele Leader projektile
    * Koostööprojekte on ellu viidud 57
    * Töökohti on loodud üle 300

Toetuse saajate tegevusalade lõikes on kõige enam esindatud töötleva tööstusega (19% toetust saanud ettevõtjatest), majanduse ja toitlustusega (18%) ning põllumajandusega (14%) tegelevad ettevõtjad. Kõige vähem oli veonduse ja laondusega tegelevaid ettevõtjaid (2,8% ettevõtjatest).

Eestis alustati laiemas ulatuses LEADER-lähenemise rakendamisega juba 2006. aastal. Maaelu arengukava 2007-2013 LEADER-meetme kaudu on kasutatud ca 10% MAKi eelarvevahenditest, mis teeb keskmiselt aastas ligi 13 miljonit eurot kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi.

Eestis tegutseb praegu kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad 99,9% maapiirkonnast.

Põllumajanduse ja maaelu arengu meetmeid rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja kaas-finantseeritakse Eesti riigi eelarvest.