29. septembril 2012 jõustus Põllumajandusministri allkirjastatud uus määrus, mis puudutab Leader – meetme raames antava projektitoetuse saamise nõudeid.
(Põllumajandusministri 21. septembri 2012 määrus nr 75 “Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlmise ja taotluse menetlemise täpsem kord”).

Oluline muudatus kõikidele projektitoetuse saajatele ja edaspidistele taotlejatele on, et toetuse saaja viib kavandatud tegevuse ellu ning esitab PRIA-le kuluaruande hiljemalt 31.12.2014. 

Põllumajandusministri määrusega nr. 75 saab tutvuda aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/126092012001